วิทยาลัยดุสิตธานี ปักธง 4 พันธกิจ ขับเคลื่อนการศึกษา

วิทยาลัยดุสิตธานี ปักธง 4 พันธกิจ ขับเคลื่อนการศึกษา

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันในเครือโรงแรมดุสิตธานี (Dusit International) ซึ่งสอนด้านธุรกิจบริการทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท กำลังเตรียมพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับการกลับมาเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ หลังจากที่มีการชะลอตัวเพราะโควิด-19 มากว่า 2 ปี และมีการคาดการณ์ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศจะขยายตัวราว 160% โดยวิทยาลัยดุสิตธานีปักธงพันธกิจหลัก 4 ข้อ ได้แก่ sustainability (การพัฒนาแบบยั่งยืน), integration (บูรณาการ), digitalization (การใช้เทคโนโลยีในองค์กร) และ international (ความเป็นสากล) โดยมุ่งสร้างความพร้อมให้กับทั้งนักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัย

“ฟราวเกอะ เกอร์เบนส์” อธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี กล่าวว่า ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการมีภาวะชะลอตัวตั้งแต่โควิด-19 เริ่มระบาด แต่หลังจากที่นานาประเทศทุ่มเทกำลังในการต่อสู้กับวิกฤติการณ์ที่ขยายไปทั่วโลก ทำให้ประชากรโลกสามารถเข้าถึงวัคซีนต้านโควิด-19 ได้อย่างทั่วถึง ช่วยลดการแพร่ระบาดและบรรเทาการเจ็บป่วยรุนแรง อีกทั้งถึงแม้เชื้อโควิด-19 จะยังคงกลายพันธุ์อยู่เรื่อย ๆ แต่ก็มีแนวโน้มว่าความรุนแรงค่อย ๆ ลดลง ผู้คนจึงเริ่มกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติมากขึ้นในรูปแบบ new normal

เช่นเดียวกับประเทศไทยที่ทยอยผ่อนปรนมาตรการต่าง ๆ เช่น การยกเลิกไทยแลนด์พาส การประกาศให้พื้นที่ 77 จังหวัดเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง (สีเขียว) ทำให้ภาคธุรกิจสามารถเปิดบริการได้ตามปกติมาตั้งแค่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 รวมถึงล่าสุดคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้พิจารณาปรับโควิด-19 จากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง

นโยบายเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการกำลังมีทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี คาดการณ์ไว้ว่า ปี 2565 จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศจะขยายตัวราว 160% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งจะส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวของไทยขยายตัวมากกว่า 200% ขณะเดียวกันมีผลสำรวจว่า ครึ่งปีแรกของปี 2565 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเยือนไทยราว 2 ล้านคน ทำให้มีรายได้สะพัดกว่า 1.14 แสนล้านบาท

วิทยาลัยดุสิตธานี ปักธง 4 พันธกิจ ขับเคลื่อนการศึกษา

“จากผลสำรวจของหลายๆ สำนักพบว่าประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ภาคการศึกษาจึงเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการสร้างผู้ที่มีทักษะรอบด้าน มีความรู้ที่ทันสมัย และได้มาตรฐานสากล เพื่อให้พวกเขาเหล่านี้กลายเป็นฟันเฟืองที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการของไทยให้ก้าวหน้า”

“เกอร์เบนส์” กล่าวด้วยว่า วิทยาลัยดุสิตธานีจึงมุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านธุรกิจการท่องเที่ยว โรงแรม และบริการในภูมิภาคอาเซียน โดยยึดมั่นใน 4 พันธกิจหลักคือ

1. sustainability หรือการพัฒนาแบบยั่งยืน ซึ่งไม่เพียงคำนึงถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด แต่ยังรวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้วย

2. integration หรือการบูรณาการสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน ทั้งระหว่างหลักสูตร หน่วยงานภายใน ไปจนถึงระดับองค์กรกับพันธมิตรภายนอก

3. digitalization หรือการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในการเรียนการสอนและการทำงาน

4. internationalization หรือความเป็นสากล ด้วยการพัฒนาหลักสูตรสองภาษาและหลักสูตรนานาชาติ ปลูกฝัง international mindset ให้ทุกคน โดยตั้งเป้าให้วิทยาลัยดุสิตธานีเป็นผู้นำในระดับอาเซียน

“พันธกิจทั้ง 4 ข้อดังกล่าวจึงไม่เพียงส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอน แต่ยังเป็นส่วนพัฒนาองค์กรในระดับองค์รวม ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรือบุคลากร เนื่องจากวิทยาลัยดุสิตธานีเล็งเห็นว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการให้พร้อมรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ จำเป็นต้องพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำอย่างยั่งยืน”

ดังนั้น ต้องสร้างทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพตั้งแต่รากฐาน นั่นหมายถึงการศึกษา โดยพัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีความสามารถ เพื่อบ่มเพาะให้นักศึกษามีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการทั้งในระดับชาติและนานาชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ schoonerjoshua.com

UFA Slot

Releated