มธบ.จัดงาน Hackathon ภายใต้แนวคิด “Smart Idea for SDGs”

มธบ.จัดงาน Hackathon ภายใต้แนวคิด “Smart Idea for SDGs”

ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) ได้เปิดเผยถึงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่การเป็น “Smart Campus” ว่า มธบ.มุ่งจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ และพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งได้แก่ ทักษะการแก้ปัญหา การคิดเชิงวิเคราะห์ การทำงานเป็นทีม การนำเสนอ การคิดเชิงสร้างสรรค์ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้นักศึกษาทุกคนมีศักยภาพพร้อมที่จะก้าวไปกับโลกยุคใหม่

ดังนั้น โครงการ DPU Hackathon โดยฝ่ายนวัตกรรมหลักสูตรและการสอน จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นหนึ่งในแนวทางการส่งเสริมให้นักศึกษามีเวทีฝึกฝน และพัฒนาทักษะดังกล่าว พร้อมทั้งได้เรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์จริง ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด “Smart Idea for SDGs” เพราะต้องการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ และการพัฒนานวัตกรรมของนักศึกษา ไปในทิศทางเดียวกับการขับเคลื่อนประเทศไทยตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของโลก

มธบ.จัดงาน Hackathon ภายใต้แนวคิด “Smart Idea for SDGs”

โดยผศ.ไพรินทร์ ชลไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมหลักสูตรและการสอน และหัวหน้าโครงการ DPU Hackathon ได้กล่าวว่า ในปีนี้มีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประชันไอเดีย 18 ทีม ซึ่งแต่ละทีมมีการรวมกลุ่มกันจากหลายวิทยาลัย คณะ และชั้นปี

โดยมีโครงงานหลากหลาย ทั้งเทคโนโลยี นวัตกรรม และเป็นสินค้า โดยกิจกรรมในโครงการได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม ที่ผ่านมา เป็นการระดมสมอง และเติมเต็มองค์ความรู้ พร้อมให้คำปรึกษากับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งภายในงานมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจมาให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงงานของนักศึกษา

ผศ.ไพรินทร์กล่าวอีกว่า สำหรับรางวัลจากโครงการ DPU Hackathon ครั้งนี้มีทั้งสิ้น 7 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ ทีม Noppathon โครงงาน “Woranong Plus” ผลิตภัณฑ์เทียนหอมเพื่อสุขภาพที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของ จ.ระนอง รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม Eva- Go โครงงาน “Eva- Go” แบตเตอรี่โซเดียมไอออน นวัตกรรมด้านพลังงาน รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมกลุ่มก้อน โครงงาน “Trawell Tour” บริการจัดแพ็กเกจทัวร์ท่องเที่ยวที่มอบประสบการณ์ Adventure ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ ภายใต้สโลแกน “เที่ยวประสบการณ์ใหม่ ผจญภัยแอดเวนเจอร์” นอกจากนี้ ยังมีรางวัลขวัญใจเมนเทอร์ 4 รางวัล ที่คัดเลือกจากความโดดเด่นในศักยภาพด้านต่างๆ เช่น ด้านเทคโนโลยี และด้านการตลาด

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ schoonerjoshua.com

แทงบอล

Releated